İŞE İADE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                      … NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                            :İsim Soyisim TC                                  
 
 
ADRES                                             : 

DAVALI                                            : İsim Soyisim TC           
 
ADRESİ                                            : 

KONU                                               : Feshin geçersizliği ve işe iade ile boşta geçen sürelere ilişkin … aylık ücret alacağı ve diğer hakların diğer haklarının yasal faizi ile birlikte; işe başlatmama halinde … aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının tahsiline karar verilmesi istemimizi içerir dilekçemizdir.
 
AÇIKLAMALAR                           :

1-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi çerçevesinde …/…/… tarihi itibariyle başvurulan arabuluculuk faaliyeti sonucunda yukarıda isimleri belirtilen davacı ve davalı arasında anlaşmaya varılamamış olup buna ilişkin son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği ekte yer almakta olup anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı açma zorunluluğum hasıl olmuştur.
 
2-) Ben davalı işverene ait iş yerinde…………… elemanı olarak …/ …/ … ile …/ …/ … çalışmaktayken ………………….. (sebepler yazılacak veya sebepsiz yere denecek ) gerekçelerle iş akdim haksız olarak sonlandırılmıştır.

3-) İş sözleşmesine ait fesih ihbarı …/ …/ … tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

4-) Feshin haksızlığının tespiti ile işe iademin, boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı yanı sıra diğer haklarımın yasal faizi ile birlikte tahsiline; işe başlatmama halinde ise işe başlatmama tazminatının işverenden tahsilini teminen, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 4857 S. K. m. 20, 21, 5521 S. K. m. 1, 5, 6100 S. K. m. 105,
7036 S. K. m. 3

HUKUKİ DELİLLER                    : İşe giriş belgesi, İşyeri SGK kayıtları, Belirsiz süreli sözleşmesi, …/…/… tarihli fesih ihbarı, işyeri şahsi sicil dosyası, …. Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi, Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ve işe iadem ile boşta geçen süreye ilişkin …. aylık ücret alacağımın ve diğer haklarımın …/…/…. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) davalı işverenden tahsiline; başvuruma rağmen yasal süresi içinde işe başlatılmamam halinde … aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının ../../… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) davalı işverenden tahsiline, dosyayı avukatla takip etmem durumunda vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla talep ederim …/…/…

EKLER                               : 1. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği

  1. İşe giriş belgesi,
  2.  İşyeri SGK kayıtları,
  3. Belirsiz süreli sözleşmesi,
  4. …/…/… tarihli fesih ihbarı

                                                                      

Daha fazla oku

HİSSELİ TAPU İZALE-İ ŞUYU DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                            ………………………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                                            

DAVACI                : ad soyad TC kimlik adres

 

DAVALI               :   1- ad soyad TC kimlik adres

2- ad soyad TC kimlik adres

3- ad soyad TC kimlik adres

DAVA KONUSU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.

OLAYLAR           : Taraflarla ortak murisimiz …….. den kalma ………….. ili ….. İlçesi ……mahallesi ……., ada ……, parselde kayıtlı ……….. taşınmaza müştereken sahibiz. Davalılarla taşınmazın taksimi konusunda anlaşmaya varılamamıştır.

Söz konusu taşınmazdaki şüyuun mümkünse aynen taksimi, değilse satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmekteyiz.

Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile mezkur taşınmazın mümkünse aynen taksimi değilse satışının yapılması suretiyle şüyunun izalesine ve elde edilen paranın ortaklar arasında tapuda gösterilen oranda paylaştırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./…/2012

DAVACI İSİM SOYİSİM

İMZA

EK:

  • Kimlik fotokopisi
  • Tapu kaydı sureti
  • Veraset İlamı
Daha fazla oku

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2019

İsim değiştirme davası yahut isim değişikliği davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesine göre haklı sebeplerin varlığında açılabilir.

Ayrıca ifade edilmelidir ki, aynı sebebe dayanarak isim değiştirme davası bir kez açılabilir. Bu sebeple dava dilekçesi hazırlanırken dikkatli olunmalı, kanunda ifade edilen zorunlu unsurların dilekçede bulunmasına özen gösterilmelidir.

Bilinmelidir ki, her olay içinde kendine has özellikleri barındırdığından ayrı değerlendirilmelidir. Eğer isim değiştirme davası için dava dilekçesi hazırlanması, duruşmaların takibi, kararın kesinleştirilmesi, basın ilan kurumunda ilanı vb. işlemler konusunda tecrübeli değilseniz, bir kişinin toplum içinde kendisini tanımlamasında büyük bir önem sahip ömür boyu taşıyacağınız isminizle ilgili hukuki süreci riske atmak anlamına gelecektir. Bu kapsamda isim ekletme yahut isim değiştirme davası kapsamında profesyonel yardım alarak bir avukatla çalışılması hem zaman, hem para hem de hak kayıplarının önüne geçecektir.

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2018

…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                   : (davacının adı soyadı, t.c kimlik numarası, adresi)

DAVALI                   : (ilgili nüfus müdürlüğü)

KONU                       : (isim değiştirmeye ilişkin talep)

AÇIKLAMA                        :

1- (Neden isim değişikliği yapmak istiyorsunuz?)

2-(Haklı nedenler nelerdir ve emsal yargı kararlarına atıf yapılmalıdır)

3-(mevcut ismin hangi isim ile değiştirilmesi istendiği belirtilmelidir, çevrenizde hangi isimle tanınıyorsunuz?)

DELİLLER :Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER :MK. md. 27 ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, … İli, … İlçesi,… Mahallesi, … Cilt, … Aile Sıra No, … Sıra numarasında kayıtlı adımın ……. olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Daha fazla oku