Sabıka kaydı olarak da isimlendirilen adli sicil kaydı günlük hayatta çokça kez lazım olan belgelerden birisidir . Resmi iş ve işlemlerde ibraz edilmesi istenen adli sicil kaydındaki ceza ve mahkumiyet kayıtları, müracaat edilen iş ve işlemleri güçleştirmeye veya ayrımcılığa maruz kalmaya sebep olabilmektedir.

Adli Sicil Kaydı Silinme Şartları Nelerdir?

  • Adli sicil kaydı, verilen cezanın infaz edilmesinden sonra adli sicilden silinerek arşiv kaydına taşınır. Bu arşiv kaydı ise arşive taşınmasından itibaren 5 yıl sonra silinmektedir.
  • Arşiv kaydına taşınan ceza, Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda hak yoksunluklarına neden olan bir suç ise; cezanın tamamlanmasından ve infazından sonra ilgilinin müracaatı ile memnu hakların iadesi kararı verilmişse, cezanın arşive taşınmasından itibaren 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinmektedir.
  • Memnu hakların iadesi kararı alınamamış suçlar açısından ise suçun arşive taşınmasından itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinmektedir.
  • Hükümlünün ölmesi, fiilin suç olmaktan çıkması gibi durumlarda da arşiv kaydı silinmektedir.

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu Madde 12 :

a) İlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten
itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
(4) (Ek: 24/11/2016-6763/40 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.