………………………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                                            

DAVACI                : ad soyad TC kimlik adres

 

DAVALI               :   1- ad soyad TC kimlik adres

2- ad soyad TC kimlik adres

3- ad soyad TC kimlik adres

DAVA KONUSU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.

OLAYLAR           : Taraflarla ortak murisimiz …….. den kalma ………….. ili ….. İlçesi ……mahallesi ……., ada ……, parselde kayıtlı ……….. taşınmaza müştereken sahibiz. Davalılarla taşınmazın taksimi konusunda anlaşmaya varılamamıştır.

Söz konusu taşınmazdaki şüyuun mümkünse aynen taksimi, değilse satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmekteyiz.

Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile mezkur taşınmazın mümkünse aynen taksimi değilse satışının yapılması suretiyle şüyunun izalesine ve elde edilen paranın ortaklar arasında tapuda gösterilen oranda paylaştırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./…/2012

DAVACI İSİM SOYİSİM

İMZA

EK:

  • Kimlik fotokopisi
  • Tapu kaydı sureti
  • Veraset İlamı