İdare Hukuku

İdare hukuku; idarenin tanımı, yapısı ve işleyişini düzenleyen bir hukuk birimidir. Bu disiolin, kamu idaresini ifade etmektedir. Özel ve tüzel kişiler, bu hukuk uzmanlığı kapsamında değerlendirilmez.

Özel şirketler, dernekler ve vakıflar idare hukuku kapsamında incelenmez. Bu alanlar ticaret hukuku kısmına girmektedir. İdare hukukunda idarelerin kuruluşu ve işleyişi yasal zemine uygun şekilde düzenlenmiştir.

Anayasaya göre idarelerin kuruluşu ve görevleri merkezden ve yerinden yönetim kıstaslarına dayanmaktadır. İdare hukuku, kısmen yeni bir hukuk dalıdır. Statü hukuku olarak da kabul edilmektedir.

Bu disiplin kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklar, idari yargıda çözülür. Anayasaya göre, idarenin iş ve işlemlerine karşı yargı yolu tamamen açıktır.

İdare hukuku kapsamında açılabilen davalar:

  • İptal Davaları
  • Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
  • Tam Yargı Davaları
  • Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları
  • Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları
  • İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları
  • Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık ve Meydana Gelebilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Durumlarında Dava Takibi
  • Diğer Kanunların Açıkça İdare Mahkemesini Görevlendirdiği Davalar
  • Tahkim Yolu Öngörülmüş İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklardan Hariç, Kamu Hizmetlerinin Birinin Yürütülmesi Adına Uygulanan İdari Sözleşmeler Sebebiyle Taraflar Arası Çıkan Anlaşmazlıklara İlişkin Tüm Davalar